Rejestracja
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA KONFERENCJA

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), zwanego także „RODO”, niniejszym informujemy, iż:

1)       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.

2)       Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)    organizacji, administracyjnej obsługi i przebiegu Konferencji pn. „Nowoczesne technologie i inżynieria w zrównoważonym użytkowaniu lasu”, organizowanej w dniach 5-6 czerwca 2023 r. przez Katedrę Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej, w tym sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, wydania zaświadczeń uczestnictwa oraz w celach reklamowych i promocyjnych dotyczących organizowanej konferencji – na podstawie udzielonej nam zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

[w przypadku kiedy konferencja jest odpłatna, podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO, w związku z zawarciem umowy poprzez akceptację regulaminu i kupno biletów, w celu prawidłowej realizacji umowy i realizacji obowiązków prawnych związanych z wystawieniem faktury, zaksięgowaniem opłaty]

Informujemy jednocześnie, iż udział w Konferencji oznacza wyrażenie przez Panią/Pana  jako uczestnika zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) na rozpowszechnianie jego wizerunku w zakresie prowadzenia streamingu konferencji oraz umieszczenia zdjęć i nagrań z przebiegu konferencji w serwisach internetowych Administratora (media społecznościowe, tj. Facebook oraz strona internetowa). Zapewniamy, że Pani/Pana wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z tym nie przysługują Pani/Panu jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4)       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

5)       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

a)    Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b)    Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)     Usunięcia danych osobowych,

d)    Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)     Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)     Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt a-f powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

6)       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. organizatorom i patronom konferencji, dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

7)       Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej organizacji konferencji lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8)       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

9)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

10)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK